Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dotaz:

Dobrý den, pracuji na plný úvazek, jsem ZTP a momentálně jsem obětí bossingu, jelikož chtějí firmu rušit, snaží se nás přinutit dát výpověď. Vztahuje se na mě nějaké ochrana? Nevím, co mám dělat, každopádně mému zdraví to nesvědčí.

Odpověď:

Bohužel nejste první, kdo se s podobnou zkušeností na nás obrací. Z pozice českých zákonů není žádná speciální ochrana pro osoby se zdravotním postižením. Zákoník práce platí pro všechny zcela stejně.

Nicméně zde přikládám odpověď od právníka na otázku, jaké jsou možnosti obrany proti bossingu. K níže nabízeným možnostem ještě doporučuji obrátit se na Inspektorát práce, který by měl dohlížet na zaměstnavatele. Velmi rozumím tomu, že tato situace Váš zdravotní stav zhoršuje, proto určitě neváhejte a v případě potřeby vyhledejte pomoc/oporu, která by vás v této těžké situaci podržela – na internetu snadno dohledáte bezplatné poradny, včetně občanských poraden, které vám mohou pomoci s případnou žalobou či jinými právnickými úkony.

Právní obrana proti tzv. bossingu (šikana ze strany nadřízeného), jehož obětí jste se stala, je dosti nesnadná.

Jednou ze základních zásad pracovněprávních vztahů je zásada rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace (§ 1a písm. e) zákoníku práce). Dle § 16/1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci a to rovněž v oblasti jejich pracovních podmínek. § 302 písm. c) zákoníku práce pak stanoví vedoucím zaměstnancům výslovnou povinnost vytvářet podřízeným zaměstnancům příznivé pracovní podmínky.

Lze tedy shrnout, že jednání Vašeho nadřízeného je v přímém rozporu se zákoníkem práce a dobrými mravy. Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že k problematice zneužití práva (tj. šikaně) se vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 2842/2004, ze dne 15. 8. 2005.

Vaše postavení by se výrazně zlepšilo v případě, pokud by se Vám podařilo prokázat, že jste byla ze strany svého nadřízeného šikanována např. z důvodu svého pohlaví, věku, národnosti, náboženského či světového přesvědčení (či některého z dalších důvodů dle § 2/3 antidiskriminačního zákona). V tomto případě by se totiž Váš nadřízený, resp. zaměstnavatel dopustil diskriminace, přičemž proti tomuto jednání byste se mohla bránit žalobou dle § 10 antidiskriminačního zákona.

Pokud je šikana ze strany nadřízeného odůvodněna například pouhou antipatií k Vaší osobě, není možné úpravu dle antidiskriminačního zákona použít. V tomto případě byste se mohla obrátit na soud s žalobou na ochranu své osobnosti (§ 11 Občanského zákoníku) a požadovat, aby Váš nadřízený upustil od závadného jednání, odstranil jeho následky, popř. aby Vám poskytl přiměřené zadostiučinění (možno i v penězích) dle § 13 Občanského zákoníku. Svá tvrzení byste byla povinna samozřejmě prokázat, v tomto případě připadají v úvahu především svědecké výpovědi Vašich kolegů. Pro sepsání zmíněné žaloby Vám doporučuji kontaktovat advokáta.

Po návratu do práce Vám doporučuji informovat o všech rozhodných skutečnostech nadřízeného Vašeho vedoucího, popř. požádat o své přeložení na jiné pracoviště (je-li to možné).

Co se týče Vašeho úmyslu rozvázat pracovní poměr výpovědí, je pro Vás klíčový § 50 zákoníku práce. Dle tohoto ustanovení musí být výpověď vždy písemná, přičemž zaměstnanec může podat výpověď z jakéhokoli důvodu, popř. i bez udání důvodu. Rozvážete-li svůj pracovní poměr výpovědí, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby (která musí být alespoň dvouměsíční).