Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Statut „Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením“

Aktuální údaje

Předsedkyně správní rady: Zdena Štěpánková
Sídlo: Lucemburská 26, 130 00 Praha 3

Další aktualizované údaje jsou na stránce s kontakty.

Správní rada Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením vydává k úpravě poměrů nadačního fondu tento STATUT

Oddíl I. 
Úvodní ustanovení

V České republice každoročně marně hledá práci několik tisíc zdravotně postižených osob, mnoho zaměstnavatelů má finanční problémy s přizpůsobením pracovního místa pro zdravotně postiženého zaměstnance, mnoho společností, které se zabývají zaměstnáváním zdravotně postižených osob nemá dostatek finančních zdrojů na dovybavení svých pracovišť, chybí zdroje na speciální pomůcky pro tyto zaměstnance, mnoho zdravotně postižených spoluobčanů by mohlo pracovat tzv.z domova, kdyby bylo vybaveno výpočetní technikou a mohlo přijímat a zpracovávat své pracovní zadání např. díky internetu.

V této oblasti chybí finanční zdroje, které by aktivně pomáhaly výše uvedeným cílům. Nadační fond bude aktivně přispívat na podporu pracovních míst pro zdravotně postižené u jednotlivých zaměstnavatelů, bude aktivně pomáhat zaměstnavatelům kteří se specializují přímo na zaměstnávání zdravotně postižených osob a samotným zdravotně postiženým s vybudováním pracovního místa se speciálním vybavením.

Cílem nadačního fondu je rozvíjet možnosti jak pomoci zdravotně postiženým s uplatněním na trhu práce, a to jak pomoci jednotlivcům, tak společnostem, které se přímo zabývají zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, tak zaměstnavatelům, kteří běžně zdravotně postižené osoby nezaměstnávají

Nadační fond chce být otevřeným účelovým subjektem, vytvořeným k realizaci výše uvedených, obecně prospěšných cílů.

Článek 1.
Název nadačního fondu

„Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením“

Článek 2.
Sídlo nadačního fondu

Nadační fond má sídlo Sokolovská 75/103, Praha 8 – Karlín, 186 00

Článek 3.
Právní poměry nadačního fondu

Nadační fond je právnickou osobou, zapsanou v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 645. Právní poměry nadačního fondu se řídí zákonem č. 227/1997 sb., v platném znění, dalšími obecně závaznými právními předpisy, které jsou součástí právního řádu České republiky, nadační listinou a tímto statutem.

Článek 4.
Územní působnost nadačního fondu

Nadační fond vyvíjí svou činnost na území celé České republiky. Pokud je toho třeba k plnění jejích úkolů, nadačního fondu spolupracuje se zahraničními subjekty, eventuelně může realizovat své záměry i v zahraničí.

Článek 5.
Účel zřízení nadačního fondu

Účelem zřízení nadačního fondu v souladu s jeho statutem je shromažďování a účelné vynakládání finančních a dalších prostředků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, dále na podporu projektů, které se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením zabývají a na podporu udržitelnosti takových projektů. Dále pak cíleně zaměřená příprava a realizace akcí, které budou zaměřeny na propagaci podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Článek 6.
Činnost nadačního fondu

 1.  K dosažení uvedeného účelu zřídí nadační fond své nadační jmění a účet nadačního fondu, na němž bude soustřeďovat finanční prostředky k úhradě nákladů související s jeho činností, zejména pak, se zajištěním vlastních akcí, včetně jejich propagace.
 2. Nadační fond bude podporovat aktivity jednotlivců a společností, které povedou k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
 3. Nadační fond bude podporovat společnosti, které se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením zabývají.
 4. Nadační fond bude podporovat jednotlivé projekty, které povedou k zaměstnávání osob se zdravotním postižením bez předsudků a diskriminačních jevů pro zdravotně postižené osoby.
 5. Nadační fond bude podporovat vzdělávací aktivity pro zdravotně postižené spoluobčany, aby se taková osoba po delší přestávce mohla znovu zařadit do pracovní pozice podle zdravotního postižení.
 6. Nadační fond bude rozvíjet spolupráci se státními orgány a institucemi, s podnikatelskými subjekty a dalšími organizacemi (bude-li třeba včetně zahraničních), s cílem naplňování účelu nadačního fondu.

Oddíl II.
Majetek nadačního fondu

Článek 7.
Zdroje nadačního fondu

 1. Při zřízení nadačního fondu vložil každý ze zřizovatelů na jmění nadačního fondu částku 5 000 Kč (slovy pěttisíc korun českých).
 2. Prostředky pro realizaci cílů a účelu nadačního fondu, jak jsou uvedeny výše, jakož i k zajištění jeho činnosti, bude nadační fond získávat zejména z následujících zdrojů :
  • Dary právnických osob, fyzických osob a občanů, věnované nadačnímu fondu
  • Výnosy z aktivit, pořádaných nadačním fondem, popř. akcí na jejichž pořádání se nadační fond podílí
  • Granty a dotace
  • Veřejné sbírky na základě příslušných povolení ministerstva financí ČR

Článek 8.
Používání prostředků nadačního fondu, náklady nadačního fondu

 1. Prostředky a majetek nadačního fondu lze použít pouze pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a v souvislosti s vyvíjením činnosti pro podporu zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, a to zejména:a) k podpoře zřízení jednotlivého pracovního místa pro zdravotně postiženou osobu ( úprava pracovního místa, speciální pomůcky ) u zaměstnavatelů, kteří chtějí zaměstnat osobu, či osoby se zdravotním postižením. Zaměstnavatel musí však prokázat, že pracovní pozice a jednání zaměstnavatele nepovede k diskriminačním jevům.b) k podpoře zřízení pracovního místa doma c) k podpoře aktivit subjektů, které se přímo zabývají zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Podporovaný subjekt musí prokázat, že zaměstnává osoby se zdravotním postižením bez předsudků a diskriminačních jevů.d) k podpoře vybavení, které se přímo zabývají zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Podporovaný subjekt musí prokázat, že zaměstnává osoby se zdravotním postižením bez předsudků a diskriminačních jevů.e) k podpoře a zajištění akcí, které vedou k informovanosti o možnostech nadačního fondu. f) na náklady na činnost nadačního fondu, hotové výdaje, cestovní a jiné náhrady pracovníků, kteří byli pověřeni, aby jménem nadačního fondu nebo pro nadační fond vykonali určité práce, vždy však v prokázané výši, resp. v souladu s příslušnými předpisy.
 2. Pro poskytování nadačních příspěvků platí zejména tyto základní podmínky: podle plánů platných na každý kalendářní rok, který schvaluje Správní rada vždy nejdéle v posledním čtvrtletí předchozího roku. Správní rada je oprávněna pro každý jednotlivý případ základní podmínky pro poskytování nadačních příspěvků rozšířit, blíže specifikovat, upřesnit nebo zpřísnit.
 3. Nadační fond je při své činnosti povinen dbát, aby celkové náklady související se správou nadačního fondu nepřevýšily 30 % z celkové výše ročně poskytnutých nadačních příspěvků.
 4. Nadační fond je oprávněn hospodařit s prostředky a majetkem pouze v souladu s ustanoveními § 21 až 23 zák. č. 227/1997 Sb.
 5. Nadační příspěvky, popř. finanční či jiná pomoc osobám, které o poskytnutí požádaly, a které musí být plně v souladu s posláním a účelem nadačního fondu, budou poskytovány na základě písemné žádosti organizací a osob, které co do důvodů žádosti splňují podmínky, zakotvené ve výše uvedených ustanoveních nadační listiny a statutu nadačního fondu. Tyto žádosti bude shromažďovat, zpracovávat, předběžně vyhodnocovat a posuzovat z hlediska splnění shora uvedených podmínek výkonný ředitel, který bude v pracovně-právním vztahu k nadačnímu fondu. Ten také bude předkládat příslušné návrhy správní radě nadačního fondu ke schválení či k zamítnutí.
 6. Výkonný ředitel je povinen zpracovávat pravidelně výroční zprávu o hospodaření nadačního fondu, kterou bude předkládat správní radě nadačního fondu v termínu do 31. března následujícího roku za rok, za který se výroční zpráva předkládá. Výroční zprávy o hospodaření nadačního fondu budou zpracovány v souladu s ustanoveními § 24 a 25 zák. č. 227/1997 Sb. Hospodaření nadačního fondu a bude podléhat odbornému finančnímu auditu a výrok auditora k tomuto hospodaření za příslušné období bude součástí výroční zprávy nadačního fondu.
 7. Nadační fond poskytuje oprávněným subjektům nadační příspěvky zejména finanční podporou nebo podporou vzděláváním.
 8. Nadační fond uveřejňuje grantová pravidla pro poskytování nadačních příspěvků zejména na www.nfozp.cz.

Oddíl III.
Orgány nadačního fondu

Článek 9.
Správní rada nadačního fondu

 1. Správní rada nadačního fondu je jejím statutárním a též vrcholným orgánem.
 2. Správní rada nadačního fondu „Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením“ má šest členů, kteří si ze svých řad volí předsedu správní rady, s výjimkou první správní rady po založení nadačního fondu, jejíž členy jmenuje zřizovatel.
 3. Ke dni zřízení „Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením“ tvořily správní radu tyto osoby: MUDr. Jiří Bek, Jiří Hofmann, Petr Horňáček, Marina Hužvárová, Lenka Kohoutová, MUDr. Andrea Koudelová.
 4. Správní rada rozhoduje o věcech, které jsou v její rozhodovací pravomoci dle příslušných ustanovení žák. č. 227/1997 Sb. a dále ve věcech, týkajících se činnosti nadačního fondu, které jí byly svěřeny k rozhodování tímto statutem. Správní rada má právo přezkoumat, zrušit, změnit, popř. nahradit svým vlastním rozhodnutím rozhodnutí předsedy správní rady. Správní rada zejména:a) vydává statut a rozhoduje o jeho změnách,b) schvaluje rozpočet a jeho změny,c) schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření,d) rozhoduje o sloučení nadačního fondu,e) volí a nové členy správní rady a dozorčí rady, rozhoduje o odvolání člena správní rady, člena dozorčí rady, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, z členů správní rady volí a odvolává jejího předsedu,f) rozhoduje o přijetí osoby výkonného ředitele do pracovního poměru k nadačnímu fondu,g) stanovuje výši odměny za výkon funkce člena správní rady, dozorčí rady,h) rozhoduje o přidělování nadačních příspěvků oprávněným subjektům, i) rozhoduje o rozšíření, specifikaci, upřesnění nebo zpřísnění podmínek přidělování nadačních příspěvků oproti podmínkám stanoveným ve zřizovací listině a statutu,
 5. Správní rada se schází nejméně dvakrát ročně. Její jednání svolává předseda správní rady. Mimořádné jednání správní rady svolá její předseda na základě písemné žádosti nejméně dvou jejích členů. Rovněž tak svolá předseda správní rady nadačního fondu její mimořádné jednání, požádá-li o to písemně předseda dozorčí rady nadačního fondu.
 6. Pokud správní rada projednává otázku, týkající se předsedy správní rady nebo pokud přezkoumává jeho rozhodnutí, je předseda z jednání správní rady vyloučen. Správní rada je v tomto případě schopná usnášení pouze v případě, že jsou přítomni všichni její členové a k platnosti takto přijatého usnesení je zapotřebí jeho jednomyslného schválení všemi členy správní rady.
 7. Správní rada je schopná usnášení, jsou-li přítomni všichni její členové. K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina členů správní rady, přičemž hlasovací právo členů správní rady je rovné; při rovnosti hlasuje rozhodující hlas předsedy správní rady.
 8. Funkční období správní rady, jakož i složení první správní rady po založení nadačního fondu, včetně jmenování jejího předsedy, je upraveno v bodě 9, zřizovací listiny.
 9. Podmínky členství ve správní radě nadačního fondu, jakož i podmínky a způsob odvolávání jejího člena, jsou upraveny v §§ 15 a 16 žák. č. 227/1997 Sb., podle nichž bude správní rada i zřizovatel postupovat.

Článek 10.
Jednání a podepisování za nadační fond

 1. Jménem nadačního fondu jedná a nadační fond zastupuje a zavazuje vůči třetím osobám předseda správní rady nebo dva její členové společně nebo člen správní rady, kterého tato pověří.
 2. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému úplnému názvu nadačního fondu připojí svůj podpis předseda správní rady, nebo dva členové správní rady společně nebo člen správní rady, který byl rozhodnutím správní rady zmocněn; takové rozhodnutí musí být zpracováno v písemné formě.

Článek 11.
Předseda správní rady nadačního fondu

 1. Předseda správní rady nadačního fondu je jejím výkonným orgánem; je podřízen a zodpovědný správní radě.
 2. Předsedu volí ze svých členů správní rada, mimo první správní radu po vzniku nadačního fondu, která je – včetně jejího předsedy – jmenována zřizovatelem. Správní rada je též oprávněna předsedu odvolávat. Funkce předsedy zaniká současně s jeho členstvím ve správní radě; je však oprávněn vykonávat všechna práva, která mu náleží podle tohoto statutu, a to až do doby, kdy bude zvolen nový předseda správní rady.
 3. Předseda správní rady je oprávněn rozhodovat o všech otázkách a přijímat veškerá opatření, související se zajišťováním hospodářského chodu nadačního fondu. Není však oprávněn rozhodovat o poskytování příspěvků z nadačního fondu; v jednotlivých případech však může správní rada předsedu pověřit k takovému rozhodnutí.
 4. Předseda správní rady nadačního fondu je oprávněn sám rozhodovat o nákupu či prodeji movitých věcí do pořizovací hodnoty 50.000,– Kč vč. DPH, uzavírat za nadační fond smlouvy o nákupu či prodeji do celkového celoročního finančního objemu 200.000,– Kč, v jednotlivých případech do finančního objemu 100.000,- Kč za nákup a prodej a též rozhodovat v jiných otázkách, nebo přijímat jiná opatření, nezbytná pro zajištění běžného chodu nadačního fondu, pokud rozhodnutí není ze zákona nebo dle tohoto statutu vyhrazeno správní radě; správní rada může svým rozhodnutím okruh těchto oprávnění a opatření blíže vymezit.
 5. Ve správní radě „Nadačního fondu pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením“ není zřízena funkce místopředsedy. Na svém prvním jednání po vzniku nadačního fondu však správní rada zvolí a pověří dalšího člena, který bude v případech, že předseda správní rady nebude schopen po dobu delší jak 3 měsíce vykonávat svoji funkci, svolávat a řídit jednání správní rady. Jiné pravomoci však takto zvolenému a pověřenému členoví nepřísluší, jeho hlas při přijímání usnesení a rovnosti hlasů není rozhodujícím a veškeré pravomoci a rozhodování po dobu, kdy předseda není schopen svou funkci vykonávat, vykonává správní rada, pokud uvedeného člena ke konkrétním úkonům správní rada svým rozhodnutím nepověří.
 6. Předsedkyní správní rady byla zvolena ke dni zřízení nadačního fondu: Lenka Kohoutová, r.č.67 62 07/0953, bytem Praha 8, Ouholická 453/35, PSČ 181 00

Článek 12.
Dozorčí rada nadačního fondu

 1. Dozorčí rada nadačního fondu je kontrolním orgánem nadačního fondu a má 3 členy.
 2. Ke dni zřízení nadačního fondu tvořily dozorčí radu tyto osoby: Eva Civínová, Karel Hrkal, Patrik Tjokorda
 3. Předsedu volí ze svých členů dozorčí rada, mimo první dozorčí rady po vzniku nadačního fondu, která je včetně jejího předsedy jmenována zřizovatelem.
 4. Předsedou dozorčí rady byl zvolen ke dni zřízení nadačního fondu:Patrik Tjokorda
  • kontroluje plnění podmínek, stanovených pro poskytování nadačních příspěvků,
  • kontroluje správnost účetnictví, vedeného nadačním fondem,
  • přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
  • dohlíží na to, aby nadační fond vyvíjel svou činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadačního fondu,
  • upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky
  • nejméně jedenkrát za rok podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti;
 5. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna především:
  • požadovat předložení veškerých dokladů, týkajících se vedení účetnictví nadačního fondu,
  • svolat mimořádné jednání správní rady, pokud to vyžadují zájmy nadačního fondu a pokud takové jednání na návrh předsedy dozorčí rady nesvolal předseda správní rady.
 6. Členové dozorčí rady jsou oprávněni se zúčastnit jednání správní rady nadačního fondu a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.
 7. V ostatním se činnost dozorčí rady nadačního fondu řídí ustanoveními §§ 17 až 19 zák. č. 227/1997 Sb., jakož i ostatních právních předpisů, týkajících se činnosti dozorčí rady. O provedení konkrétních kontrolních šetření může být dozorčí rada též požádána správní radou nadačního fondu.

Článek 13.
Společná ustanoveni o orgánech nadačního fondu

 1. Funkce ve správní radě, popř. v dozorčí radě nadačního fondu se lze vzdát také písemným prohlášením, které odstupující člen adresuje předsedovi správní rady; v případě, že odstupujícím členem je předseda správní rady, tento adresuje své prohlášení na správní radu. Výkon funkce zaniká uplynutím 1 měsíce od doručení takového prohlášení předsedovi správní rady, resp. správní radě nadačního fondu. Odstupující funkcionář je však povinen v případě, že v uvedené době nebude na jeho místo zvolen nový člen, vykonávat nezbytné úkony plynoucí z funkce do doby, než bude ustanoven jeho nástupce.
 2. Při volbě nového člena na uvolněné místo člena správní nebo dozorčí rady je zapotřebí jednomyslný souhlas všech členů s navrženou osobu kandidáta; tatáž podmínka platí i pro volbu předsedy správní nebo dozorčí rady nadačního fondu.
 3. Funkce v orgánech nadačního fondu jsou čestné. V individuálních případech může správní rada rozhodnout o přiznání odměn konkrétním členům orgánů nadačního fondu, a to s přihlédnutím k jejich aktivitě a zásluhám při plnění cílů nadačního fondu, popř. s přihlédnutím k vynaloženému času v souvislosti s výkonem funkce v orgánu nadačního fondu. Dozorčí rada si na svém zasedání dne 23.10.2014 schválila odměny členům na základě smlouvy nebo fakturace za management fondu, obchodní, fundraisingovou či vzdělávací činnost, která fondu jako takovému přinese příjem.
 4. Členové orgánů, jakož i zaměstnanci nadačního fondu, jsou povinni dodržovat ustanovení „Etického kodexu Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením“

Oddíl IV.

Článek 14.
Výkonný ředitel

 1. Výkonný ředitel vykonává svoji činnost v pracovněprávním vztahu k nadačnímu fondu.
 2. Výkonný ředitel je za svoji činnost odpovědný správní radě. Správní rada je oprávněna odvolat výkonného ředitele z funkce vedoucího zaměstnance.
 3. V pracovní smlouvě uzavírané s výkonným ředitelem musí být dohodnuta možnost odvolání výkonného ředitele z funkce vedoucího zaměstnance a současně musí být dohodnuta i možnost výkonného ředitele vzdát se své funkce.
 4. Výkonný ředitel zejména:a) vede běžný chod Nadačního fondu b) vystupuje za Nadační fond c) zajišťuje zdroje příjmů pro Nadační fondd) připravuje podklady pro schvalování příspěvků z projektů

Oddíl V.

Článek 15.
Roční účetní závěrka a výroční zpráva

 1. Roční účetní závěrka nadačního fondu musí být ověřena auditorem, a to bez ohledu na omezující podmínky stanovené v § 24 zákona č. 227/1997 Sb., v platném znění.
 2. Nadační fond vypracovává výroční zprávu nejpozději do konce šestého měsíce po skončení hodnoceného období.
 3. Nadační fond uloží do 30 dnů po schválení výroční zprávy správní radou výroční zprávu, popřípadě její opravu u rejstříkového soudu do sbírky listin. Současně výroční zprávu uveřejní na dobu nejméně 1 rok na svých stránkách www.nfozp.cz
 4. Nadační fond o své činnosti dále průběžně informuje na www.nfozp.cz stránkách zejména o významných darech, uvádí přehled poskytnutých nadačních příspěvků a uveřejňuje další aktuální informace.

Oddíl VI.
Společná, přechodná a závěrečná ustanoveni

Článek 16.
Změna statutu

O změnách tohoto statutu rozhoduje správní rada tak, že k platnému schválení změny je zapotřebí jednomyslného souhlasu všech členů správní rady nadačního fondu.

Článek 17.
Zrušení, zánik a likvidace nadačního fondu

 1. Nadační fond byl zřízen na dobu neurčitou.
 2. Nadační fond může být zrušen rozhodnutím zřizovatele.
 3. Zánik nadačního fondu se řídí ustanoveními §§ 7 až 9 žák. Č. 227/1997 Sb. a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V případě likvidace nadačního fondu správní rada jmenuje likvidátora a stanoví jeho odměnu.
 4. Případný likvidační zůstatek nadačního fondu bude použit na podporu aktivit zdravotně postižených osob.

Statut nadačního fondu byl schválen správní radou nadačního fondu dne 10.9.2007

Lenka Kohoutová, předseda správní rady