Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

21. října se uskutečnilo třetí zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“) v roce 2021.

Nejdříve byla projednána a následně schválena Pravidla pro výběr kandidáta za ČR na člena Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením, která vypracoval sekretariát VVOZP ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Národní radou osob se zdravotním postižením ČR.

V rámci druhého bodu VVOZP schválil změnu Jednacího řádu Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením, šlo pouze o terminologické úpravy související se změnou názvu VVOZP a dotačního programu tak, aby byl Jednací řád v souladu se směrnicí vedoucího Úřadu vlády ČR o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv.

Následně byl představen Průzkum přístupnosti vysokých škol pro osoby se zdravotním postižením, který realizoval sekretariát VVOZP na základě opatření z Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2025.

Tématy dalších bodů jednání byla novelizace zákona o sociálních službách, která je v současné době projednávána v Senátu, a porušování práv dětí a dospělých s poruchou autistického spektra ze strany některých ministerstev.

V šestém bodu jednání podal zástupce Kanceláře veřejného ochránce práv aktuální informace ohledně monitorování práv osob se zdravotním postižením ve vazbě na článek 27 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, který se týká práce a zaměstnávání.

Dále zazněla informace o aktuálním stavu realizace projektu Úřadu práce ČR Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením a proběhla širší diskuse k problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Devátý bod řešil zajištění financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen NRPM) pro rok 2022 Ministerstvem zdravotnictví. Dle schváleného Vládního plánu financování NRPM na období 2016–2025 jsou resorty povinny každoročně vyčlenit na zajištění úkolů NRPM finanční prostředky, a to v rámci limitů ve svých rozpočtech a střednědobých výhledech příslušných rozpočtových kapitol. Ministerstvo zdravotnictví je tak povinno každý rok vyčlenit částku 10 mil. Kč na zajištění financování odstraňování bariér v budovách zařízení zdravotních služeb.

Na závěr byla projednávána stížnost na neetické jednání v souvislosti s pořadem Infiltrace – Obchod s nadějí České televize.

Zdroj: www.vlada.cz