Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dne 12. října 2021 se uskutečnilo zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb.

Pravidelně projednávaným bodem byla informace o směrnici EAA, její transpozici připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, termín je do června 2022. Směrnice bude implementována novelizací dílčích právních předpisů a tvorbou nového zákona.

Na jednání zazněla informace o stavu monitorování přístupnosti webových stránek a aplikací. Ministerstvo vnitra plánuje v letošním roce 160 kontrol přístupnosti internetových stránek, dosud bylo zahájeno cca 130 kontrol, od 23. 06. 2021 probíhají také kontroly mobilních aplikací, celkem 16 kontrol.

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu byla k problematice elektrických vozítek zřízena pracovní skupina, která vytvořila materiál „Průvodce regulatorními pravidly pro oblast elektrických vozíků“. Podle kategorizace lze určit, jaká mají být pravidla provozu na pozemních komunikacích, např. zda je možné takové zařízení přepravovat v MHD.

Dalším tématem jednání byl koronavirus a jeho dopad na osoby se zdravotním postižením. Stále přetrvává problém v přístupnosti Centrálního rezervačního systému pro očkování proti COVID-19.

V souvislosti s podzimními volbami byla projednávána přístupnost voleb pro osoby se zdravotním postižením. Na webu MV byly volební lístky dostupné v elektronické podobě, zveřejněno bylo také video o volbách v českém znakovém jazyce a texty ve formátu easy-to-read. Všechny potřebné informace týkající se voleb byly distribuovány organizacím zastupujícím osoby se zdravotním postižením. Problémem však zůstává bezbariérová přístupnost škol a úřadů, kde se z velké části volební místnosti nacházejí. Proces odstraňování bariér je však dlouhodobý, situace se zlepšuje i za pomoci Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Jedním z dalších bodů bylo vytváření textů ve formátu Easy to read ve státní správě, na Ministerstvu vnitra je zřízena pracovní skupina, jejíž první jednání proběhlo 15. září 2021. Problematika je zatím pro resorty těžko uchopitelná, zejména z hlediska organizační struktury. Je realizován pilotní kurz pro úředníky samospráv.

Zástupce MMR informoval o novém stavebním zákoně a shrnul proces jeho přijetí. Plně účinný bude zákon ke dni 1. 7. 2023. Je připravována také nová vyhláška, která nahradí mimo jiné i tzv. bezbariérovou vyhlášku č. 398/2009 Sb. Jednání pracovní skupiny k přípravě vyhlášky je plánováno na 3. listopadu, do pracovní skupiny budou nominováni zástupci NRZP, ASNEP a SONS.

Následně byla projednávána spisová služba veřejné správy a její přístupnost pro osoby se zrakovým postižením. Problém se týká nepřístupných digitálních dokumentů, které jsou zasílány orgány státní správy a které nejsou čitelné pro hlasový výstup.

Závěrečným tématem bylo plnění úkolů z Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2025 týkajících se přístupnosti s datem plnění do konce roku 2021. K plnění úkolů proběhnou separátní jednání s jednotlivými resorty.

Zdroj: www.vlada.cz