Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením realizoval průzkum v oblasti přístupnosti studia pro osoby se zdravotním postižením na vysokých školách. Cílem průzkumu bylo zmapování zkušeností a zjištění aktuálního stavu v této oblasti a získání informací o přijatých opatřeních na podporu studia osob se zdravotním postižením na jednotlivých vysokých školách a jejich fakultách, o počtu studentů se zdravotním postižením, o technickém a materiálním vybavení pro tyto studenty či jim poskytovaných službách.

Průzkum byl realizován v souvislosti s opatřeními Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025, konkrétně cíle 8.4. – Zvýšení přístupnosti vysokých škol pro studenty se zdravotním postižením, který zahrnuje 4 opatření týkající se např. vyrovnávání příležitostí při přijímacím řízení, sledování charakteristik skupiny studentů se specifickými potřebami, finanční podpory revitalizace a výstavby prostor vysokých škol s ohledem na jejich využívání studenty se specifickými potřebami či kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících s jejich studiem v akreditovaných studijních programech. 

Průzkum byl realizován metodou dotazníkového šetření, kterého se zúčastnily veřejné i soukromé vysoké školy. Osloveno bylo 23 vysokých škol univerzitního typu prostřednictvím 146 fakult a 36 soukromých vysokých škol. Vyplněný dotazník zaslalo 106 fakult a 18 soukromých vysokých škol.

Průzkum byl prezentován na zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením dne 21.10.2021.

Připojené dokumenty

Zdroj: www.vlada.cz