Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Během uplynulého roku se 3 175 uchazečů a zájemců o zaměstnání zúčastnilo některého z široké nabídky zabezpečovaných rekvalifikačních kurzů, které hradil Úřad práce ČR. Dalších 8 370 lidí absolvovalo rekvalifikaci zvolenou. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací byly v loňském roce kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti, kurzy pro pracovníky v sociální oblasti, kurzy účetnictví a kurzy orientované na osobní služby. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let. V roce 2021 poskytl ÚP ČR na rekvalifikace 126 089 tis. Kč. Částka zahrnuje i prostředky z Evropského sociálního fondu.

Změna nebo zvýšení stávající kvalifikace a celoživotní vzdělávání jsou jednou z cest, jak může člověk zvýšit své šance na získání zaměstnání. Platí to zejména v současné době, kdy se ukázalo, že některé profese, například v sociální oblasti nebo ve zdravotnictví či na poli informačních technologií, získávají na důležitosti. „Úřad práce ČR je tím, kdo může zájemcům ve změně pomoci. Mimo jiné uhrazením ceny rekvalifikačních kurzů. Právě ty patří mezi nejvýznamnější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Jejich prostřednictvím přispíváme ke sladění nabídky a poptávky na pracovním trhu,“ uvádí generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Pro srovnání – od ledna do prosince 2020 prošlo rekvalifikačními kurzy 8 069 lidí. ÚP ČR na ně poskytl 71 058 tis. Kč. Meziročně tedy vzrostl počet účastníků kurzů i objem vyplacených příspěvků. Důvodem je mimo jiné postupné uvolňování bezpečnostních opatření, kdy se řada utlumených rekvalifikací za dodržení platných hygienických pravidel zase otevřela.

Cílem rekvalifikačních kurzů je především odstranění bariér, které omezují určitou skupinu lidí ve vstupu na volný trh práce. Jednoduše řečeno – snahou ÚP ČR je umožnit lidem, kterým hrozí, že přijdou o práci, nebo už jsou nezaměstnaní, získání nové kvalifikace, případně doplnění té stávající, a tím pádem i získání lepších vyhlídek na novou práci. Aby rekvalifikační kurzy skutečně plnily svůj účel, je třeba nastavit jejich zaměření požadavkům dnešní doby a konkrétní situaci na pracovním trhu. ÚP ČR proto průběžně komunikuje se zaměstnavateli a místními samosprávami, monitoruje vývoj a potřeby trhu práce tak, aby nabídka rekvalifikací odrážela potřebu praxe. ÚP ČR není přímým poskytovatelem rekvalifikací, proto také přímo neovlivňuje jejich možnou nabídku. Ta je v gesci poskytovatelů kurzů.

ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace (tedy ty, které si klienti zajišťují sami) a poslední variantou jsou rekvalifikace zaměstnanců, jimž hrozí ztráta zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit. „Úřad práce ČR se nadále zaměřuje především na zvolené rekvalifikace, zejména v rámci projektu Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II. Důvodem je fakt, že velmi pružně reagují na aktuální situaci na trhu práce. Rekvalifikace u zaměstnavatelů pak podporujeme, např. prostřednictvím projektu POVEZ II. V případě propouštění nabízíme využití projektu OUTPLACEMENT,“ shrnuje ředitelka Odboru Zaměstnanosti a EU Generálního ředitelství ÚP ČR Eva Stratilová.

Člověk se zájmem o kurz hrazený ze strany ÚP ČR, musí splnit několik podmínek. Je třeba, aby se jednalo o uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, který je v evidenci ÚP ČR. Délka evidence přitom nehraje roli. Dotyčný musí mít také odpovídající předpoklady požadované v rámci konkrétního kurzu. Například stupeň vzdělání, určité dovednosti a znalosti, jako je třeba práce s počítačem, řidičský průkaz apod. Rekvalifikace musí být potřebná a také účelná. V neposlední řadě je nutné, aby byl zájemce zdravotně způsobilý, a to nejen pro absolvování kurzu, ale také pro výkon nové profese.

Jak už bylo uvedeno – uchazeči/zájemci o zaměstnání si mohou najít vhodný kurz na zvýšení kvalifikace sami. O svém zájmu o takovou rekvalifikaci pak informují svého zprostředkovatele na ÚP ČR, vyplní patřičné formuláře a nejpozději 14 dní před zahájením kurzu je doloží příslušnému kontaktnímu pracovišti. Požadavek posoudí odborná komise ÚP ČR. V potaz bere mimo jiné, jaké jsou předpoklady dotyčného pro absolvování kurzu, výkon nové profese a zvýšení jeho šancí na pracovní uplatnění. Pokud jej schválí, vystaví klientovi potvrzení o úhradě ceny rekvalifikace (kurzovné včetně zkoušky). ÚP ČR může za takto zvolený kurz v případě jednoho klienta uhradit během 3 let až 50 000 Kč.

Proplacení zvolené rekvalifikace není nárokové a je možné jen za dobu, kdy je člověk v evidenci ÚP ČR. U této rekvalifikace nevyplácí ÚP ČR podporu při rekvalifikaci ani nehradí vedlejší náklady spojené s její realizací. Další podrobnosti, včetně videa, jsou k dispozici na https://www.uradprace.cz/web/cz/-/rekvalifik-14.

V uplynulém roce absolvovali účastníci zvolených rekvalifikací nejčastěji kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti (2 676 osob), pro pracovníky v sociální oblasti (1 836) a kurzy zaměřené na osobní služby (743).

Další možností je rekvalifikace plně zabezpečovaná ze strany ÚP ČR. V tomto případě je třeba, aby zájemce o její absolvování sdělil tuto skutečnost příslušnému kontaktnímu pracovišti. O tom, jestli ÚP ČR žadateli kurz uhradí, rozhoduje na základě profesně poradenského pohovoru. Během něj zjišťuje pověřený zaměstnanec ÚP ČR, zda absolvování vybraného kurzu skutečně zvýší šance dotyčného na získání nové práce. Podstatné je, jestli je po konkrétní profesi poptávka. ÚP ČR také zkoumá, splňuje-li uchazeč nebo zájemce o zaměstnání i ostatní podmínky. V případě kladného stanoviska pak uzavře se vzdělávacím zařízením i se samotným účastníkem písemnou dohodu. K podpisu musí dojít nejpozději v den zahájení kurzu. ÚP ČR pak uhradí za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání náklady na rekvalifikaci (kurzovné) a uchazeči o zaměstnání může uhradit i výdaje s ní spojené, jako je například jízdné či pojištění pro případ škody. Na úhradu ale nevzniká automaticky nárok. Vše je předem ošetřeno v písemné dohodě. Během doby, kdy probíhá rekvalifikace, kterou plně zabezpečuje ÚP ČR, pobírá uchazeč o zaměstnání 60 % předchozího čistého měsíčního příjmu, max. 24 081 Kč měsíčně.

Mezi nejčastěji realizované zabezpečované rekvalifikace patřily v roce 2021 kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti (524 osob), kurzy pro pracovníky v sociální oblasti (490) a kurzy účetnictví (432).

O úhradu nákladů na získání nebo obnovení kvalifikace svých zaměstnanců mohou ÚP ČR požádat i zaměstnavatelé. Po důkladném posouzení a na základě písemné dohody jim ÚP ČR může plně nebo částečně uhradit náklady na realizaci kurzu.

V případě, že člověk bez vážných důvodů (změna zdravotního stavu, rodinné důvody, stěhování apod.) rekvalifikaci předčasně ukončí, musí kurzovné, případně veškeré výdaje, zaplatit sám.

Lidé si mohou prohloubit své znalosti a dovednosti také v rámci dílčích kvalifikací. Jde hlavně o případy, kdy člověk nedokončil školu a chce si doplnit vzdělání, nebo třeba jen pracuje v jiném oboru, než který vystudoval a chce mít hodnověrný doklad o vlastních znalostech, které získal praxí. V tom jim může pomoci Národní soustava kvalifikací (https://www.narodnikvalifikace.cz/). Obsahuje informace o profesních kvalifikacích, které jsou aktuálně schválené a uplatnitelné na pracovním trhu v ČR. Na základě získaných informací si pak člověk může kdykoli v průběhu aktivního života doplnit vzdělání rekvalifikačním kurzem, nebo složit zkoušku a získat osvědčení. Tedy dokument, který potvrzuje jejich způsobilost vykonávat konkrétní profesi. Platí v celé ČR i Evropské unii. A toto osvědčení uznávají i zaměstnavatelé. Kompletní sada dílčích kvalifikací dokonce umožňuje získat výuční list v daném oboru a složit závěrečnou zkoušku na škole, která tento obor vyučuje.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR