Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

MPSV realizuje projekt Predikce trhu práce-KOMPAS, financovaný z Operačního programu Zaměstnanost. Jeho cílem je přehledným způsobem odpovědět na otázky, jakým směrem se bude v následujících pěti letech ubírat pracovní trh na národní a krajské úrovni. KOMPAS je určen odborné veřejnosti a všem, co se zajímají o své optimální uplatnění na proměnlivém trhu práce.

„Projekt Predikce trhu práce-KOMPAS vytváří udržitelný systém monitoringu a předpovědí trhu práce, a to jak na národní, tak i regionální úrovni. Jeho výsledky zobrazují podstatné dopady například technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje,“ vysvětluje Kateřina Štěpánková, náměstkyně pro řízení sekce zaměstnanosti MPSV.

Jedná se o unikátní, komplexní zdroj informací a dat o trhu práce a představuje kvalitní podpůrný systém pro strategické rozhodování klíčových institucí. Cílí na dopady související se změnami na trhu práce, například digitalizací a robotizací. Projekt na základě kvantitativních a kvalitativních předpovědí o trendech na trhu práce na regionální i národní úrovni umožňuje kariérovým poradcům směřovat doporučení ke klientům. V neposlední řadě KOMPAS nabízí efektivnější zacílení rekvalifikačních programů. Snahou je získat data, která lze propojit s nabídkou ve vzdělávání, aby se v budoucnu lépe dařilo reagovat na situace, kdy v některých oborech je dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků. KOMPAS tedy vytváří systém pro předvídání změn na trhu práce, včetně prognózy kvalifikačních potřeb. Výstupy predikčního systému představují jeden z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky. Systém rovněž poskytuje přehledné informace o historii, aktuálním stavu a trendech na následujících pět let, a to u jednotlivých profesí, odvětví a vzdělání v konkrétních regionech.

Predikce profesních skupin

Umožní hodnocení jejich vývoje a zkvalitnění přizpůsobivosti pracovních sil při měnících se podmínkách na trhu práce.

Predikce odvětví

Umožní hodnocení vývoje ekonomických odvětví a včasnou identifikaci nových příležitostí i vznikajících rizik na trhu práce.

Predikce vzdělanostních skupin

Umožní hodnocení jejich vývoje, zavedení výstupů systému do vzdělávacích, inovačních a rozvojových politik v krajích. Prakticky se uplatňuje například v kariérovém poradenství a rekvalifikacích.

Regionální a národní predikce

Umožní hodnocení trhu práce a jeho vývoje, vytvoření informačního nástroje i pro malé a střední podniky. Poskytuje informace o budoucích potřebách zaměstnavatelů s ohledem na demografický vývoj České republiky.

Projekt úzce spolupracuje s experty z krajů, zástupci významných zaměstnavatelů a také s Úřadem práce ČR. KOMPAS je určen především odborné veřejnosti, ale jeho komplexní informace a výstupy jsou volně k dispozici na Predikce trhu práce – Kompas (predikcetrhuprace.cz). Zde si zájemci mohou snadno vyhledat například předpověď vývoje uplatnění své profese v různých regionech.

Sociální sítě:

Predikce trhu práce – Hlavní stránka | Facebook
Predikce trhu práce (@predikceprace) / Twitter

Zdroj: ÚP ČR