Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1698 ze dne 12. 7. 2022 byl schválen Program podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2022. Program navazuje na dotační program vyhlášený v roce 2021.

Smyslem programu je prostřednictvím finančního příspěvku motivovat majitele a provozovatele prostor užívaných veřejností k bezbariérovému zpřístupnění těchto prostor, přestože jim zákon tento krok explicitně neukládá – cílem je rozšiřovat možnosti využít občanskou vybavenost, služby a nabídku kulturního a sportovního vyžití v Praze pro co nejširší veřejnost. O podporu mohou žádat fyzické i právnické osoby včetně městských částí hl. m. Prahy a příspěvkových organizací.

Grant je vyhlašován jako dvouletý – začátek přijímání žádostí je 1. 10. 2021 a uzávěrka příjmu žádostí je 30. 11. 2021. Realizace samotného projektu a čerpání podpory je možné od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023.

Výše maximální dotační podpory se vzhledem k typu žadatele a zamýšleného opatření pohybuje od 50 – 100% celkových nákladů na realizaci projektu. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných pro tento program podpory v roce 2022 je 2,5 mil. Kč. Přestože se alokace zdá vzhledem k nákladům na některá náročnější opatření poměrně nízká, podat žádost rozhodně smysl má!

V průběhu zpracování žádosti je možno využít konzultací na oddělení rozvoje dopravy odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy:
Bc. Jaroslav Hájek, jaroslav.hajek@praha.eu, tel. 236 002 121
Mgr. Karolína Klímová. Karolina.klimova@praha.eu, tel. 236 004 304

Odkaz na podmínky výzvy: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/doprava_a_odstranovani_barier/program_podpory_v_oblasti_pristupnosti_2022.html

Budeme rádi, když budete šířit informaci o této možnosti finanční podpory odstraňování stávajících bariér ve veřejném prostoru co nejvíc. Děkujeme!