Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením zaručuje lidem s postižením plnou účast na politickém a veřejném životě, včetně práva volit a být volen. Na setkání poradního orgánu shrnula zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková a právníci Kanceláře zásadní témata spojená právě s volbami a lidmi s postižením.

Po komunálních volbách v roce 2018 navštívili pracovníci Kanceláře ombudsmana sedm domovů pro osoby se zdravotním postižením umístěných v šesti různých krajích. Zaznamenali překážky, které lidem s postižením fakticky ztěžovaly výkon volebního práva, ať už šlo o informační izolaci kvůli odříznutí od běžného života společnosti, bariérovost volebních místností nebo nepochopení rozsahu omezení svéprávnosti a bránění klientům volit. Následně vzniklo Doporučení k podpoře voličů v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Toto Doporučení vyšlo letos v září v aktualizované podobě znovu a se zaměřením na nadcházející volby do Poslanecké sněmovny. Doporučení je určeno nejen poskytovatelům pobytových sociálních služeb, ale také opatrovníkům.  

Doporučení provází krok po kroku volebním procesem počínaje dlouhodobou přípravou v předvolebním období až po samotný výkon volebního práva ve volební místnosti nebo do přenosné volební schránky v pobytovém zařízení sociálních služeb. Cílem je umožnit co nejširšímu okruhu klientů realizovat jejich volební právo, a to díky odpovídající podpoře ze strany poskytovatele sociálních služeb nebo opatrovníka.

Bezprostředně po volbách proběhnou opět systematické návštěvy pobytových zařízení sociálních služeb, které se zaměří na to, jak mohli klienti těchto zařízení své volební právo realizovat.

Druhým zásadním tématem setkání poradního orgánu byla přístupnost volebních místností a přístupnost informací o volbách. V současnosti volební zákony nevyžadují, aby byly volební místnosti bezbariérové. Pracovníci Kanceláře ombudsmana připravili po předchozím jednání s Ministerstvem vnitra, ve spolupráci s Národním institutem pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace (NIPI), členy poradního orgánu a také s neziskovými organizacemi dotazník pro obce vztahující se k přístupnosti volebních místností pro lidi s postižením s ohledem na jejich specifické potřeby.

Voliči by se z dotazníku, který by každá obec vyplnila a umístila na svůj web, mohli snadno a jednoduše dozvědět například, kolik je u volební místnosti parkovacích míst pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, jestli je budova bezbariérová, zda je výtah dostatečně prostorný pro člověka, který používá vozík nebo jestli jsou v budově dost široké dveře. V dotazníku by se také uvádělo, jestli jsou na chodbách a schodech madla nebo jestli jsou na podlahách vodicí linie pro lidi se zrakovým postižením. Dalším vybavením volebních místností může být například indukční smyčka, která posiluje signál pro lidi s kochleárním implantátem. Lidé by se dozvěděli i to, jak je zajištěné soukromí při volbě do přenosné schránky.

Ministerstvo vnitra nakonec tento dotazník do metodiky k volbám zapracovalo jen částečně. Budou proto následovat další jednání tak, aby v budoucnu byly volby přístupné pro všechny.

Přílohy:

Zpráva z povolebních návštěv

Doporučení