Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Za posledních devět let podpořil ÚP ČR v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) téměř 600 tis. uchazečů a zájemců o zaměstnání. Z toho více než 166 tis. (28 %) byli lidé starší 50 let. Během současného programového období zařadil Úřad práce ČR do regionálních projektů 8 020 uchazečů o zaměstnání (UoZ) z této cílové skupiny. Celkem 3 262 z nich získalo zaměstnání prostřednictvím společensky účelných pracovních míst vyhrazených (SÚPM) nebo veřejně prospěšných prací (VPP). Podpora pracovního uplatnění této skupiny uchazečů o zaměstnání patří mezi priority ÚP ČR, který v tomto ohledu motivuje i zaměstnavatele.

Lidé nad 50 let jsou nedílnou součástí pracovního trhu a patří mezi klíčové hráče. Mají bohaté životní a profesní zkušenosti, odrostlé děti a tudíž se mohou věnovat své práci na maximum. Velkým přínosem jsou i v rámci smíšených týmů. Pokud jim zaměstnavatelé dají šanci, mohou získat loajální zaměstnance. Přesto jejich zaměstnávání často brání předsudky, že se starší ročníky hůře učí novým věcem či se adaptují na změny.

Ke konci ledna evidoval Úřad práce ČR celkem 102 857 uchazečů o zaměstnání nad 50 let. Z celkového počtu nezaměstnaných tvořili 36,3 %. Zaměstnanost této cílové skupiny podporuje ÚP ČR prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Jen loni touto cestou pomohl zvýšit šance na pracovní uplatnění 9 721 nezaměstnaných v kategorii 50 plus. Jedná se například o rekvalifikace, VPP, individuální poradenství, příspěvek na zahájení podnikání nebo příspěvky na zřízení či vyhrazení SÚPM. Zejména posledně jmenovaný nástroj sklízí v tomto ohledu velké úspěchy.

„Stejně jako ostatním skupinám uchazečů o zaměstnání ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnujeme i lidem nad 50 let zvýšenou péči a soustavně podporujeme zvyšování jejich dovedností. O tom, že se to daří, svědčí fakt, že ročně pomůže Úřad práce ČR získat práci tisícovkám lidí z této cílové skupiny. Zaměstnavatelům, kteří je přijmou, nabízí široké portfolio služeb, včetně organizace výběrových řízení, předvýběru vhodných uchazečů nebo možnosti podpory při umístění účastníků regionálních projektů spolufinancovaných z evropských fondů,“ shrnuje Karel Trpkoš, zastupující generální ředitel Úřadu práce ČR.

V současném programovém období běží v rámci celé republiky hned několik projektů (Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II., Jdi dál! 50+ v Moravskoslezském kraji, Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji, Šance pro padesátníky v Plzeňském kraji, Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji, 50 PLUS v Jihomoravském kraji, Využij pracovní příležitost v Karlovarském kraji). Jejich cílem je komplexně řešit situaci této skupiny uchazečů a udržet je co nejvíce aktivní. Úřad práce ČR do projektů dosud zařadil 8 020 uchazečů z cílové skupiny. Celkem 5 279 osob absolvovalo skupinové poradenství (např. v oblasti finanční gramotnosti, pracovního práva apod.), 869 účastníků úspěšně ukončilo některý z rekvalifikačních kurzů, 3 182 uchazečů získalo zaměstnání v rámci SÚPM a 80 lidí krátkodobé pracovní uplatnění na VPP. V rámci nedotovaných míst pak získalo práci 1 642 klientů nad 50 let. Zaměstnavatelé také mohou využít podporu v rámci Generačního tandemu, jehož cílem je udržet v pracovním poměru zkušené zaměstnance v předdůchodovém věku, kteří své znalosti předají nastupující generaci.

Mezi nejčastější překážky na cestě k získání zaměstnání patří nedostatečná znalost cizích jazyků a ovládání počítačové techniky. Na druhou stranu jsou tito uchazeči zodpovědní, velmi dobře spolupracují a mají reálné požadavky. Přes veškeré snahy ze strany Úřadu práce ČR pomoci lidem starším 50 let na trh práce, může být překážkou jejich zdravotní omezení. Výsledkem je pak kumulace několika handicapů, a tím pádem mnohem nižší šance na získání zaměstnání. I zde nabízí Úřad práce ČR pomocnou ruku. Pokud tito lidé už nezvládají práci na plný úvazek, může zaměstnavatel získat finanční podporu na tzv. sdílené místo, tedy místo, na kterém se střídají zaměstnanci se zkrácenými úvazky.

S ohledem na současnou situaci na trhu práce, kdy zaměstnavatelé poptávají nové zaměstnance, mají i lidé nad 50 a 55 let mnohem vyšší šance na pracovní uplatnění. Ovšem – v souvislosti s technickým pokrokem – se také mění požadavky a potřeby zaměstnavatelů a je nutné na to reagovat. Na důležitosti tak získává celoživotní vzdělávání. Úřad práce ČR může i v tomto případě zájemcům pomoci. A to prostřednictvím projektu POVEZ II. Díky němu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících a budoucích zaměstnanců. Pomůže i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou též osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak i bez nich. Cílem projektu je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability firem díky vyšší profesní kompetenci jejich zaměstnanců. Přidanou hodnotou projektu je podpora vzdělávání zaměstnanců nad 54 let, kteří jsou vzhledem ke svým zkušenostem významným přínosem pracovním týmům v organizaci.

POVEZ II sklízí od svého zahájení značný ohlas. Dosud ÚP ČR obdržel od 12 798 zaměstnavatelů celkem 44 940 žádostí o příspěvek na vzdělávání. V rámci uzavřených dohod podpořil v projektu 86 527 zaměstnanců, z toho jich bylo 9 946 starších 54 let.

Zdroj: Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR