Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Právě byla na ePortálu ČSSZ spuštěna služba, díky níž se zapojíte do Milostivého léta u ČSSZ Díky akci Milostivé léto se klienti ČSSZ, kteří včas neuhradili pojistné splatné před 1. 10. 2022, mohou zbavit dluhů vzniklých na penále a exekučních nákladech. Dnešním dnem byla spuštěna zcela nová služba ePortálu ČSSZ, kde můžete zjistit výši dluhu a podat oznámení o jeho splacení.

Tato jednorázová mimořádná příležitost potrvá pouze do 30. 11. 2023.

Milostivé léto se u ČSSZ týká pouze dlužného pojistného, které bylo splatné před 1. 10. 2022, nebylo v řádném termínu uhrazeno a vedlo ke vzniku penále či případných exekučních nákladů. Nyní mohou být penále i exekuční náklady související s tímto dlužným pojistným mimořádně odpuštěny a povinnost je zaplatit může zcela zaniknout. Plná úhrada dlužného pojistného je základní podmínkou mimořádného odpuštění.

Zjistit výši dluhu a podat oznámení o jeho zaplacení lze výhradně prostřednictvím zcela nové služby ePortálu ČSSZ, která byla dnes spuštěna ve dvou verzích: samostatně pro OSVČ („Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – OSVČ“) a samostatně pro zaměstnavatele – právnické i fyzické osoby („Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – zaměstnavatel“). Pro využití služby je potřeba se do ePortálu ČSSZ přihlásit. Identifikace probíhá buď prostřednictvím datové schránky, nebo identity občana, kde si lze vybrat z nabídky identifikačních prostředků (např. elektronický občanský průkaz, uživatelský účet NIA, bankovní identita nebo identifikační certifikát I.CA). Tyto ověřené možnosti přihlášení zaručují, že jsou konkrétní osobě poskytnuty výhradně údaje, které se týkají jen této osoby.

Službu najdete v sekci „Online služby“, kde si vyberete kategorii „Pro zaměstnavatele“ nebo „Pro OSVČ“, a poté v podkategorii „Pojistné na sociální zabezpečení“ zjistíte, zda a jak vysoké máte dlužné pojistné, které bylo splatné před 1. 10. 2022, dluh na penále a dluh na exekučních nákladech. Následně odkliknete „Oznámení o úhradě do 30. 11. 2023“ nebo „Oznámení o úhradě ve splátkách“, podle toho, zda dlužné pojistné zaplatíte jednorázovou úhradou do 30. 11. 2023, anebo ve splátkách (pouze pro částky vyšší než 5 000 Kč). Počet splátek je pevně stanoven podle výše dlužného pojistného: 12 měsíčních splátek u dlužného pojistného do 50 000 Kč a 60 měsíčních splátek u dlužného pojistného nad 50 000 Kč. Výše splátek se automaticky dopočítá podle výše dlužného pojistného a počtu splátek. První splátku musíte podle zákona uhradit do 31. 12. 2023 a každou další splátku nejpozději poslední den následujícího kalendářního měsíce.

Informace o podání oznámení se automaticky vygeneruje, odešle příslušné OSSZ a nabídne možnost uložení do vlastního zařízení ve formátu PDF. Zároveň se zobrazí platební údaje, kam zaslat dlužné pojistné, a to včetně QR kódu pro snadnou a rychlou platbu. V případě, že se platební údaje nezobrazí, musí být splnění podmínek individuálně posouzeno a následně obdržíte sdělení od příslušné OSSZ. Celá služba funguje skutečně jen na pár kliknutí, veškeré potřebné údaje jsou načteny z evidence ČSSZ. Vyplňujete pouze svůj e-mail a telefonní číslo, na něž obdržíte notifikaci o přijatém sdělení OSSZ, které najdete na ePortálu ČSSZ v sekci „Moje dokumenty“.

Toto Milostivé léto se podle zákona týká fyzických i právnických osob, zaměstnavatelů i OSVČ a také plátců, kteří svoji činnost již ukončili. Pokud jste zároveň OSVČ i zaměstnavatel, podáváte oznámení za oba plátce samostatně.

Podmínky Milostivého léta u ČSSZ jsou právně ošetřeny zákonem č. 181/2023 Sb., o mimořádném odpuštění penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů, který nabyl účinnosti 1. 7. 2023 a navázal na předchozí akce Milostivé léto I a II. Je potřeba zdůraznit, že mimořádné odpuštění se podle citovaného zákona nevztahuje na dlužné pojistné, penále a exekuční náklady vymáhané prostřednictvím soudního exekutora (toto bylo předmětem Milostivého léta I a II) ani na pojistné splatné po 30. 9. 2022.

Zákon také stanoví komunikaci v rámci Milostivého léta III výhradně prostřednictvím elektronické aplikace, tj. ePortálu ČSSZ. Pouze v ojedinělých případech může např. klient (zejména dědic, bývalý plátce), který nemá žádnou možnost se do ePortálu ČSSZ přihlásit, podat oznámení na příslušné OSSZ. Veškeré informace ohledně Milostivého léta u ČSSZ i konkrétního postupu klienti obdrží prostřednictvím datové schránky. Podrobné informace s videonávodem jsou zveřejněny rovněž na webových stránkách věnovaných Milostivému létu u ČSSZ.

Zdroj: Oddělení komunikace ČSSZ