Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ministerstvo práce a sociálních věcí přistoupilo v souvislosti s nouzovým stavem k nastavení vysoce individuálních přístupů u lékařské posudkové služby, a to nejen vůči poskytovatelům zdravotních služeb (zejména praktickým lékařům), ale především pak vůči osobám se zdravotním postiženém (dále jen „OZP“).

O průběhu příslušného posudkového řízení jsou OZP i praktičtí lékaři vždy včas informováni. Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) postupují v souvislosti s nouzovým stavem tak, že posouzení zdravotního stavu nebo provedení kontrolní lékařské prohlídky, resp. kontrolního posouzení (dále jen „KLP“) probíhá v nepřítomnosti OZP. Fyzické dostavení se OZP k poskytovateli zdravotních služeb (zejména praktickému lékaři) za účelem zpracování podkladů pro posouzení zdravotního stavu nebo dostavení se na OSSZ za účelem provedení KLP není ze strany OSSZ v tomto složitém období požadováno.

Posouzení zdravotního stavu nebo provedení KLP probíhá na základě písemných podkladů od praktických lékařů, kteří znají detailně zdravotní stav svých pacientů.

Praktičtí lékaři jsou schopni podklady pro posouzení zdravotního stavu zpracovat na základě obsahu své zdravotnické dokumentace a bez nutnosti zvát klienta k návštěvě ordinace za účelem nového vyšetření. Veškeré podklady od praktických lékařů i specialistů (odborné lékařské zprávy, výsledky vyšetření, lékařské nálezy) lze dokládat písemně poštou nebo elektronicky a není nutné je na OSSZ nosit fyzicky, přičemž tak mohou učinit i samotné OZP. Lhůty pro vydání podkladů jsou stanovovány tak, aby respektovaly lokální podmínky u jednotlivých praktických lékařů, a případné prodlevy jsou ze strany OSSZ tolerovány.

Posouzení zdravotního stavu je i nadále v řadě případů podmínkou pro vznik nároku na dávku podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem a bez tohoto posouzení není přiznání takové dávky možné. Z těchto důvodů je i nadále činnost lékařské posudkové služby zachována, odložení posouzení zdravotního stavu by v řadě případů oddálilo přiznání dávky a mohlo by mít negativní dopad na OZP.

OSSZ nadále přijímají žádosti klientů o invalidní důchod a o změnu výše invalidního důchodu, k těmto jednáním je vhodné se předem objednat, pokud není možné nebo s ohledem na zdravotní stav žadatele dokonce vhodné sepsání těchto žádostí odložit, podrobnosti jsou zveřejněny na www.cssz.cz/kontakty. Ostatní žádosti není nutné na OSSZ doručovat osobně. OSSZ rovněž bez přerušení přijímají žádosti z poboček ÚP ČR o posouzení zdravotního stavu pro účely žádostí klientů o příspěvek na péči, průkaz OZP a jiné.

Systém výplaty invalidních důchodů a příspěvků na péči je navíc nastaven tak, že případné neprovedení KLP ve stanovené lhůtě neznamená zastavení výplaty invalidního důchodu nebo příspěvku na péči a tedy ani ohrožení sociálních jistot osob zdravotně postižených. U lékařské posudkové služby OSSZ došlo také zvýšením efektivity k snížení počtu KLP o 30 % oproti loňskému roku a aktuálně jsou KLP stanovovány jen ve zcela nezbytných případech.

Díky přijatým opatřením Ministerstva práce a sociálních věcí je tak i v době nouzového stavu zajištěna plynulá činnost lékařské posudkové služby i orgánů sociálního zabezpečení vyplácejících dávky podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a jeho posouzením. Lékařská posudková služba se však při plnění své zákonné role (při posuzování zdravotního stavu a provádění KLP) neobejde bez součinnosti a pochopení ze strany praktických lékařů a OZP a za jejich přístup jim v této složité situaci touto cestou děkujeme.

Tiskové oddělení MPSV