Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

I pro rok 2018 pro nás, osoby zdravotně postižené, přinesla legislativa pár změn. Pojďme se ve stručnosti podívat na tři nejzásadnější.

Příspěvek na mobilitu

Už v únoru potěšil osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P vyšší příspěvek na mobilitu. Ze současných 400 Kč se zvýšil na 550 Kč. Žádné speciální žádosti netřeba. Navýšení probíhá automaticky.

Příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla

U tohoto příspěvku dochází k zásadní změně. Žadatel nemusí procházet procesem zjišťování důvodů a četnosti dopravy, ani celkovými sociálními a majetkovými poměry. Nově o přiznání příspěvku rozhoduje pouze příjem OZP a její rodiny.
Milou zprávou je i zavedení minimální výše příspěvku v částce 100 000 Kč. Maximální výše 200 000 Kč zůstává v platnosti.

Chráněný trh práce

Přímo novinkové zemětřesení zasáhlo zaměstnavatele hendikepovaných. Už pár let nazpátek mají firmy s více než 25 zaměstnanci zákonnou povinnost zaměstnávat OZP. Od 1. ledna 2018 přináší novela zákona o zaměstnanosti změnu zaměstnavatelům s více než 50 % ZP zaměstnanců a přichází s pojmem chráněný trh práce.

Chráněný trh práce sdružuje právě zaměstnavatele s více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců, kteří uzavřeli s Úřadem práce ČR písemnou „dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce“. Aby firma mohla uzavřít „dohodu o uznání zaměstnavatele“, musí splnit několik základních podmínek. Například nebýt v likvidaci, vyplácet nejméně 80 % ZP zaměstnanců řádnou mzdu bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou a nebyla mu za posledních 12 měsíců pravomocně uložena pokuta za správní delikt nebo přestupek na úseku zaměstnanosti nebo inspekce práce.

První „dohoda o uznání“ se uzavírá na dobu určitou 3 let. Následující dohoda se podepisuje již na dobu neurčitou.
Zaměstnavatel z chráněného trhu práce může žádat o příspěvek na nové pracovní místo, jímž financuje vynaložené náklady na zřízení pracovní pozice, ale použije ho i jako částečnou úhradu mzdy nebo platu. K přiznání příspěvku nesmí mít zaměstnavatel daňové nedoplatky ani dluhy na pojistném nebo pokuty za umožnění nelegálního výkonu práce. Částka příspěvku činí maximálně 12 tisíc korun, přičemž její výši stanoví skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy snížené o částky stanovené novelou. Navíc k tomuto příspěvku zaměstnavateli náleží i paušální částka 1000 Kč měsíčně na náklady spojené se zaměstnávání OZP, za které v kalendářním čtvrtletí o příspěvek žádá.